Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

REKRUTACJA 2024/2025 ODBYWA SIĘ NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM.

Strona internetowa dla rodziców będzie dostępna od 11 marca 2024 r. pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazielonki

Dokumenty i szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji, będą do pobrania za pośrednictwem systemu.

Proszę o wnikliwe i uważne uzupełnianie wniosku oraz stosownych załączników.

W przypadku rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym WYMAGANY JEST dokument poświadczający zatrudnienie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych:
ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

Po wprowadzeniu danych do systemu rekrutacyjnego Rodzice proszeni są o wydruk dokumentów wraz z załącznikami i dostarczenie do sekretariatu przedszkola pierwszego wyboru.

Informacja ws rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie pisemnych deklaracji do Dyrektora niepublicznego przedszkola wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie gminy Zielonki o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do ww. przedszkola.

Termin określony ustawowo, tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego (art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 26 lutego 2024 r.

do 1 marca 2024 r.

X
2. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do: przedszkola publicznego, przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

od 11 marca 2024 r.      

od godz. 7.00

do 19 marca 2024 r.  

do godz. 15.00
 

od 7 czerwca 2024 r.

od godz. 7.00

do 13 czerwca 2024 r.

od godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2024 r.

godz. 15.00

20 czerwca 2024 r.

godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie skanu oświadczenia złożonego w systemie elektronicznym

od 5 kwietnia 2024 r.

od godz. 15.00

do 10 kwietnia 2024r.  

do godz. 15.00
 

od 20 czerwca 2024 r.

od godz. 15.00

do 24 czerwca 2024 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15 kwietnia 2024 r.

godz. 15.00

27 czerwca 2024 r.

godz. 15.00