Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

REKRUTACJA 2023/2024 ODBYWA SIĘ NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM.

Strona internetowa dla rodziców będzie dostępna od 1 marca 2023 r. pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazielonki

Dokumenty i szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji, będą do pobrania za pośrednictwem systemu.

Proszę o wnikliwe i uważne uzupełnianie wniosku oraz stosownych załączników.

W przypadku rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym WYMAGANY JEST dokument poświadczający zatrudnienie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych:
ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU PRACY, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

Po wprowadzeniu danych do systemu rekrutacyjnego Rodzice proszeni są o wydruk dokumentów wraz z załącznikami i dostarczenie do sekretariatu przedszkola pierwszego wyboru.

Wnioski składane przez Rodziców nie będą weryfikowane.

Informacja ws rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie pisemnych deklaracji do Dyrektora niepublicznego przedszkola wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych położonych na terenie gminy Zielonki o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do ww. przedszkola.

Termin określony ustawowo, tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego (art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

od 13 lutego 2023 r.

do 16 lutego 2023 r.

X
2. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do: przedszkola publicznego, przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

od 1 marca 2023 r.

od godz. 7:00

do 10 marca 2023 r.

do godz. 15:00

od 10 sierpnia 2023 r.

od godz. 7.00

do 14 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 marca 2023 r.

godz. 15.00

24 sierpnia 2023 r.

godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie skanu oświadczenia złożonego w systemie elektronicznym

od 22 marca 2023 r.

od godz. 15.00

do 28 marca 2023 r.

do godz. 15.00

od 24 sierpnia 2023 r.

od godz. 15.00

do 28 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 marca 2023 r.

godz. 15.00

30 sierpnia 2023 r.

godz. 15.00