INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Centrum Kształcenia Leszek Sępek podmiot z siedzibą w 31-832 Kraków, oś. Jagiellońskie 3/45.
2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/dzieci jest działalność edukacyjna prowadzona przez Centrum Kształcenia Leszek Sępek – Przedszkole „Bajkolandia2” 32-086 Węgrzce, ul. B4 nr 44A.
3. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: przedszkolebajkolandia2@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art.6, ust. 1 lit b RODO),
b. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Administratorze (art.6, ust. 1 lit c RODO),
c. w pozostałych przypadkach Pani /Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6, ust a RODO).
Głównym celem przetwarzania danych jest realizacja zadań oświatowych związanych z prowadzeniem przedszkola. Zadanie te realizowane są na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 996, ze zm.).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kształcenia przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w/w. Centrum Kształcenia.
Pani/Pana/Dziecka dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom współpracującym z naszą firmą przy realizacji szkoleń i innych usług jako podmiotom przetwarzającym lub dalszym podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu podstawowego lub bezpośrednio z tym celem związanych. W takim przypadku przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub przez okres wynikający z zawartych umów (np. okres trwałości projektu i okres wynikający z obowiązku archiwizacji).
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Kształcenia Pani/Pana/Dziecka danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11. Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powiększ czcionkę
Kontrast