Kryteria naboru

 

I. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia według kryteriów określonych w ustawie o Systemie Oświaty (kryteria mają jednakową wartość – 50 pkt.).

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).
[dokument potwierdzający: 
– oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny].
2. Niepełnosprawność kandydata.
[dokument potwierdzający:
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności].
3. Niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
[dokument potwierdzający:
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub 
– orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.)].
4. Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
[dokument potwierdzający:
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub 
– orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn.zm.)].
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
[dokument potwierdzający:
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności].
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
[dokument potwierdzający:
–  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz:
– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
– oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem].
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
[dokument potwierdzający:
– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.)].
ZAŁĄCZNIKI są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentów. W postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

II. W kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą przyjmowani zgodnie z następującymi kryteriami:

 

 

1. Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiujących w systemie stacjonarnym
albo
dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiującego w systemie stacjonarnym
[dokument potwierdzający:
–  dokument poświadczający zatrudnienie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych: zaświadczenie z zakładu pracy; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalność gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUS-em lub urzędem skarbowym, itp.; zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów
PUNKTACJA: 15 pkt (jeśli oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują albo jeśli pracuje rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko].
2. Dziecko z rodziny, w którym jeden rodzic/opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym działalność rolniczą podlegającą ubezpieczeniu KRUS) lub studiuje w systemie stacjonarnym
[dokument potwierdzający:
– dokumenty potwierdzające zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia z ZUS-em lub urzędem skarbowym, itp., zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów
PUNKTACJA: 2 pkt].
3. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani na terenie gminy Zielonki i rozliczył/rozliczyli podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Zielonki (Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie), za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja.
[dokument potwierdzający:
– oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zameldowaniu na terenie gminy Zielonki lub inny dokument urzędowy. 
-oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT i odprowadzeniu  podatku dochodowego w urzędzie skarbowym dla gminy Zielonki, w tym za pośrednictwem płatnika lub inny dokument urzędowy za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja
PUNKTACJA: 10 pkt].
4. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni nie są zameldowani na terenie gminy Zielonki i rozliczył/rozliczyli podatek dochodowy w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Zielonki (Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie), za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja
[dokument potwierdzający:
– oświadczenie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT i odprowadzeniu  podatku dochodowego w urzędzie skarbowym dla gminy Zielonki, w tym za pośrednictwem płatnika lub inny dokument urzędowy, za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja
PUNKTACJA: 5 pkt].
​5. ​​Uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny kandydata do tego samego przedszkola, dziecka posiadającego rodzeństwo (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja).
PUNKTACJA: 2 pkt.
6. Dziecko, które uczęszczało do Przedszkola Bajkolandia 2 w poprzednim roku szkolnym.
PUNKTACJA: 5 pkt.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników punktowych, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci są rekrutowani według starszeństwa wiekowego przy zastosowaniu następującej zasady: – maksymalna liczba punktów odpowiada liczbie wolnych miejsc i otrzymuje ją najstarszy kandydat a każde kolejne dziecko otrzymuje o 1 pkt. punkt mniej.
Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Powiększ czcionkę
Kontrast