Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU „BAJKOLANDIA 2” W GODZINACH 8.30 –17.00 W DNIACH OD 18 LUTEGO DO 1 MARCA 2019 ROKU

Nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Zielonki do realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020”. 

Zarządzenie nr 5/2019 ukazało się na stronie www. Gminy.

Rekrutacja do przedszkola na zasadach samorządowych na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Lp. Czynności postępowania rekrutacyjnego ​ Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego​ Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
​1. Składanie/ przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające Termin określony ustawowo tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego
(art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
od 11 lutego 2019r.
do 15 lutego 2019r.
​˟
2.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

·       przedszkola

·       oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 18 lutego 2019r.
do 1 marca 2019r.
od 19 sierpnia 2019r. 
do 21 sierpnia 2019r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
11 marca 2019r. 22 sierpnia 2019r.
​4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. od 11 marca 2019r. 
do 15 marca 2019r.
od 22 sierpnia 2019r. 
do 23 sierpnia 2019r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
18 marca 2019r. 26 sierpnia 2019r.