Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM  REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU „BAJKOLANDIA 2” W GODZINACH 8.30 –17.00 W DNIACH OD 17 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2020 ROKU.

Nasze Przedszkole zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Zielonki do realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021” zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2020 roku.

DO KAŻDEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY ZATRUDNIENIE KAŻDEGO Z RODZICÓW Z ZAKŁADU PRACY LUB WPIS DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU SAMOZATRUDNIENIA

Podczas składania dokumenty nie będą sprawdzane i weryfikowane.

 

Rekrutacja do przedszkola na zasadach samorządowych na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Lp. Czynności postępowania rekrutacyjnego ​ Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego​ Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
​1. Składanie/ przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające Termin określony ustawowo tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego

(art. 153 ust. 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 późn. zm.)

od 10 lutego 2020 r.

do 14 lutego 2020 r.

​˟
2.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

·       przedszkola

·       oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 17 lutego 2020r.
do 28 lutego 2020r.
od 01 czerwca 2020r. 
do 05czerwca 2020r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
16 marca 2020r. 15 czerwca 2020r.
​4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. od 16 marca 2020r. 
do 20 marca 2020r.
od 15 czerwca 2020r. 
do 19 czerwca 2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23 marca 2020r. 22 czerwca 2020r.