Zapisy na zasadach przedszkola samorządowego

 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022

 

KOMPLET DOKUMENTÓW ORAZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU „BAJKOLANDIA 2” W GODZINACH 7.00 – 15.00 W DNIACH
OD 22 LUTEGO DO
5 MARCA 2021 ROKU.

 

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie/ przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli.

Termin określony ustawowo, tzn. 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego(art. 153 ust. 2 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 późn. zm.)

od 15 lutego 2021 r.

do 18 lutego 2021 r.

˟
2. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola.

od 22 lutego 2021 r.

do 5 marca 2021 r.

07 – 11 czerwca 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 17 marca 2021 r. 14 czerwca 2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

od 17 marca 2021 r.

do 23 marca 2021 r.

od 14 czerwca 2021 r.

do 18 czerwca 2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26 marca 2021 r. 21 czerwca 2021 r.

 

 

 

 

 

Powiększ czcionkę
Kontrast